Disclaimer
  Algemene voorwaarden
     


 

Disclaimer Treasury-Management.nl
Met de toegang tot en het gebruik van de site www.Treasury-Management.nl stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

1. De site www.Treasury-Management.nl verstrekt informatie aan u als gebruiker. Treasury-Management BV geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van deze site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Treasury-Management BV uitdrukkelijk afgewezen.

3. Treasury-Management BV biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site.

4. Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Treasury-Management BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden in deze sites of informatiebronnen.

5. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, veroorzaakt door informatie van bovenstaande sites of informatiebronnen, wordt door de directie van Treasury-Management BV uitdrukkelijk afgewezen.
6. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Risico en rendement zijn sterk gecorreleerd, houdt hier rekening mee bij uw beleggingen. Raadpleeg een adviseur alvorens tot beleggen over te gaan.

Algemene Voorwaarden van Treasury Management BV (juni’03)

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Treasury Management BV en een wederpartij (hierna te noemen: “Cliënt”). Eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt worden hierbij uitdrukkelijk terzijde gesteld.
1.2 Overeenkomsten of rechtsbetrekkingen met Cliënten die tot stand komen via medewerkers van Treasury Management BV worden geacht uitsluitend met Treasury Management BV tot stand te zijn gekomen.
1.3 Indien enig beding in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing. Aan het nietige of vernietigde beding komt dan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

2. Uitvoering van werkzaamheden

2.1 Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal Treasury Management BV zoveel mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Treasury Management BV neemt terzake een inspanningsverbintenis op zich.
2.2 Treasury Management BV is te allen tijd gerechtigd om zelf de personen aan te wijzen die de werkzaamheden feitelijk zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de Cliënt een ander dan Treasury Management BV tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken. De artikelen 7: 404, 7: 409 en 7: 411 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
2.3 Treasury Management BV is gerechtigd bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden derden in te schakelen en eventuele door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen namens de Cliënt te aanvaarden.
2.4 De Cliënt dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde gegevens en informatie aan Treasury Management BV te verstrekken en staat jegens deze laatste in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie. De Cliënt zal Treasury Management BV steeds onverwijld informeren over (nieuwe) feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van zijn adres en telefoon en faxnummers.
2.5 Treasury Management BV is niet verplicht om een aanwijzing van de Cliënt op te volgen indien dit naar haar oordeel in strijd zou zijn met de geldende gedragsregels, wetten en verordeningen.

2.6 Treasury Management BV is bevoegd om de rechtsverhouding met de Cliënt op te zeggen indien naar haar oordeel sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie met de Cliënt, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

3. Vergoeding & kosten
3.1
Voor de door Treasury Management BV verrichte werkzaamheden is de Cliënt het honorarium van de betrokken medewerkers verschuldigd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium berekend door de bestede tijd te vermenigvuldigen met de voor deze medewerkers gehanteerde uurtarieven, te vermeerderen met BTW. De geldende uurtarieven worden aan de Cliënt medegedeeld.
3.2 Onder de bestede tijd als bedoeld in lid 1 wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan de tijd besteed aan de volgende werkzaamheden: het opzetten en bijhouden van het dossier, bestudering van het dossier en van ingekomen stukken, juridisch onderzoek (onder meer van regelgeving, rechtspraak en vakliteratuur), feitenonderzoek (daaronder begrepen raadpleging van registers), het voeren van besprekingen en telefonisch overleg binnen en buiten kantoor, het voeren van correspondentie (inclusief e-mail), het geven van mondelinge en schriftelijke adviezen, communicaties met derden (daaronder begrepen, getuigen en deskundigen), het opstellen van brieven, overeenkomsten en memo’s, het verzamelen en bundelen van bewijsmiddelen en producties, het bijwonen van zittingen, mondelinge behandelingen, getuigenverhoren en andere optredens in rechte, en reistijd en wachttijd.
3.3 Daarnaast zal Cliënt verschuldigde onkosten (zoals reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels, etc.) die verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden, aan Treasury Management BV vergoeden. In geval van vervoer per eigen auto bedragen de kosten € 0,28 per gereden kilometer, te vermeerderen met de parkeer/stallingskosten.
3.4 Treasury Management BV is steeds gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen voordat zij haar werkzaamheden begint of voortzet. Ontvangen voorschotten worden eerst verrekend met de slotdeclaratie, zijnde de declaratie die wordt verzonden vanwege de beëindiging van de opdracht.
3.5 De verrichte werkzaamheden en de kosten worden in beginsel maandelijks aan de Cliënt in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij op de factuur anders is aangegeven bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na de datum van de factuur. Indien sprake is van meerdere opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk tot betaling van de factuur gehouden.
3.6 Treasury Management BV is gerechtigd om na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op contractuele rente van 1,5% per maand en de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% over de nog openstaande hoofdsom met een minimum van 75 euro, onverminderd haar rechten volgens de wet. In geval van verzuim is Treasury Management BV tevens gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk te staken totdat de Cliënt volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Treasury Management BV kan leiden.
3.7 Indien Treasury Management BV na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen overgaat is de Cliënt gehouden de reële kosten te vergoeden, dus niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten, die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedures, daaronder begrepen het aantal met deze maatregelen gemoeide uren tegen het uurtarief zoals bedoeld in lid 1.
3.8 Indien het honorarium en/of de verschotten op een derde kunnen worden verhaald of een derde zich verplicht heeft deze te voldoen blijft de Cliënt desalniettemin hoofdelijk verbonden voor dit honorarium en/of deze kosten.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Iedere aansprakelijkheid van Treasury Management BV voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming of onrechtmatige daad of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat te dier zake mocht worden uitgekeerd uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Treasury Management BV, vermeerderd met het bedrag van haar eigen risico onder die verzekering. Een kopie van de verzekeringspolis met voorwaarden ligt kosteloos ter inzage op het kantoor van Treasury Management BV.
4.2 Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de (gecumuleerde) aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de Cliënt aan Treasury Management BV is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan. De Cliënt is dan uitsluitend gerechtigd om voor maximaal dit bedrag Treasury Management BV aan te spreken.
4.3 De in de leden 1 en 2 genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet van de aan Treasury Management BV of aan haar verbonden dienstverleners.
4.4 Treasury Management BV niet is aansprakelijk voor gedragingen van door haar ingeschakelde hulppersonen. Artikel 6: 76 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
4.5 Indien naar het oordeel van de Cliënt sprake is van een tekortkoming door Treasury Management BV, dient hij dit onverwijld per aangetekende brief aan Treasury Management BV mede te delen en deze een termijn van 30 dagen te bieden om de tekortkoming te herstellen. Treasury Management BV is niet eerder in verzuim dan nadat deze termijn is verstreken en de tekortkoming niet is verholpen.
4.6 Een eventuele vordering van de Cliënt tot schadevergoeding vervalt in ieder geval binnen 1 jaar na ontvangst door Treasury Management BV van de in het vorige genoemde mededeling dan wel binnen 1 jaar na de dag waarop de Cliënt met de tekortkoming bekend is geworden of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn geweest, indien dit een vroegere datum is.

5. Toepasselijk recht, bevoegde rechter & domicilie

5.1 Op de rechtsverhouding tussen Treasury Management BV en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
5.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij een andere rechter krachtens dwingend recht exclusief bevoegd mocht zijn.